درباره ما

در مورد ما بیشتر بدانید ….

معرفی کوتاه گراوان

درباره ما بیشتر بدانید: با پیشرفت تکنولوژی بخصوص رسانە های مجازی کسب کارهای خصوصی پیشرفت سریعی بە خود دیدە اند. دریک دهە ی اخیر با همە گیر شدن گوش های هوشمند، اهمیت اطلاع رسانی از طریق سایت های معتبر صد چندان شدە است در این بین سایت های معتبر، شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوص در سراسر جهان و همچنین در کشور عزیزمان ایران بیشتر اطلاعاتی کە مشتریان نیاز دارند در سایت ها قرار
قرار می دهند و بیشتر رقابت های تبلیغاتی بە فضای آنلاین منتقل شدە است.

از طرفی با اوج گیری ویروس کرونا، قرنطینە و خطرات جانی و مالی خرید حضوری انقلابی جدید در عرضە فروش آنلاین در حال رخ دادن است، در این بین کردستان و بخصوص شهرهای مرزی همچون سردشت و پیرانشهر با وجود اینکە به واسطە بکر واجد بهترین محصولات کشاورزی ارگانیک، دیمی و طبیعی
می باشند. بە جهت اینکە کشاورزان و صاحبان مشاغل خرد آشنایی چندانی به معرفی و عرضە کالای آنلاین خود ندارند مجبوراند کالای خود را بە بهای بسیار کمتر از ارزش واقعی بە دلالان و سوداگران بازار محصولات بکر ارگانیک اینگونە مناطق بفرستند و این در حالی است کە خریداران اینگونە کالاها هم بە سختی قادر بە خرید محصولات ارگانیک بودە و اگر هم این محصولات را بە چندین برابر قیمت واقعی از دلالان بازار خریداری می کنند در اغلب موارد موارد با تقلب و ارگانیک نبودن محصول مواجە می شوند کە این امر باعث شدە کە بازاری مورد اعتماد بە وجود نیاید و در بسیاری از مورد خریدار قید بهرمند بودن و معروف محصول طبیعی را می زند.

لذا این گروە ما کە چندسالی است کە در صنعت اکوتوریسم منطقە فعال است و علاوە بر اینکە بە جهت بومی بودن و فعالیت با محصولات ارگانیک منطقە آشنا می باشد در صنعت تورسیم و بوم گردی کە همان گردشگری پایدار است فعالیت چشم گیری داشتە باشیم بە مدد فعالیت های ما در شهرستان سردشت در مدت سە الی چهارسال و فرهنگ سازی چندین بومگردی با حفظ اصالت و فرهنگ منطقە و با رعایت اکوتوریسم یعنی حفاظت از محیط زیست منطقە دایر فعال شدەاند
کە تیم ما درصدد حمایت از این صنعت کار آفرین کە در نهایت بە نفع اهالی محلی عمل می کند قدم در راە نهادە ایم.

هرچند اول راهیم اما با حمایت های شما خوبانی کە همیشە حامی محصولات ارگانیک، گردشگری پایدار ما حفاظت زیست می باشد در صددیم قدم بە قدم در این
راە مهم و تاثیرگذار در اشتغال زایی جوانان قدم برداریم و در این سایت سعی داریم کە:

۱=زیبای های خیرە کنندە طبیعی و تاریخی شهرهای کردستانی بالاخص سردشت، پیرانشهر و مهاباد را بە
شما خوبان بیشتر و بهتر معرفی کنیم

۲=محصولات ارگانیک و با کیفیت مناطق کردستانی
همچون عسل طبیعی، انگور سیاە، سماق، گردو طبیعی و خیلی از محصولات دیمی و ارگانیک کەاز فروش و عرضە آنلاین محروم یا کم بهرە بودەاند .بە صورت علمی، واقعی و شفاف بە شما عزیزان و مخاطبان سایت معرفی کنیم

۳=شما مخاطبان از زمانی برگزاری جشنوارەهای محصولات کشاورزی همچون:انگورسیاە،گیلاس و…مطلع و حتی ارتباط با ادارت بومی و سازمان های مردمی سعی در برگزرای باشکوە این جشنوارە های نمود بی شک هم چاذبە گردشگری بود. وهم بە بهبود اقتصاد، شکوفایی و خودباوری اهالی مناطق بومی خواهد انجامید.

۴=با معرفی بومگردی ها شما را بە اقامت آسان و مطمئن و کم هزینە در روستاهای زیبا و اکثر مشرف بە جنگل آشنا می سازیم.

۵=با حمایت از بازارهای محلی، صنایع دستی و معرفی آنان بە مخاطبان، سعی در حفظ آثار صنایع دستی، رشد و شکوفایی هنرهای دستی و همچنین حمایت از مشاغل خرد کە قسمت اعظم صاحبان مشاغل دستی را بانوان تشکیل قدمی در رشد شکوفای جوامع محلی بردایم
همە این اهداف مهم و انسانی با توجە و حمایت شما مخاطبان سایت تحقیق می پذیرید. لذا از شما می خواهیم این سایت را از خود بدانید و از اول راە با ما هم قدم و همراە باشید کە همچون فیلسوف بزرگ نیچە میگوید:
زندگی را باید آنگونە کە شایستە زیستن است زندگی کنی و این زیستن در راە هدف های والی و انسانی هدف ماست با ما همراە باشید عزیزان تیم کاری گراوان

با تشکر از شما خوبان و مخاطبان

با ما در ارتباط باشید :

جهت ارتباط با ما، اینجا کلیک کنید